Tư vấn-Chứng nhận IATF 16949

  • Nội dung tiêu chuẩn IATF 16949
    IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô.  Inte...
  • Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949
    IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô. IATF 1694...