CÔNG TY KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TQS

icon-title
  • TQS tư vấn ISO, hợp chuẩn hợp quy
  • Tư vấn chứng nhận chất lượng sản phẩm, Công bố chất lượng
  • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mã số mã mạch
  • Cung cấp dịch vụ công bố TCCS, điều kiện sản xuất thiết bị y tế

KIẾN THỨC CHO DOANH NGHIỆP

icon-title

Tqs cam kết

icon-title-2

Chuẩn mực

Tất cả các văn bản trước khi thông qua đều được kiểm sóat chuẩn mực về sự phê duyệt, tính hiện hành và sự phân phối.

Chuyên nghiệp

Kiểm sóat một cách hệ thống việc cung cấp báo cáo, chứng chỉ cho khách hàng hoặc các bên liên quan về kết quả giám định.

Hiệu quả

Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhất, cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp.

Tin tức

icon-title

Đối tác của chúng tôi

icon-title-2
Close Menu