CÔNG TY KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TQS

Technology – Quality – Science

TQS phấn đấu để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tốt, thời gian nhanh nhất, giá cả hợp lý và tính thực tiễn cao trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

 

TQS Cam kết

Chuẩn mực

Tất cả các văn bản trước khi thông qua đều được kiểm sóat chuẩn mực về sự phê duyệt, tính hiện hành và sự phân phối.

Chuyên nghiệp

Kiểm sóat một cách hệ thống việc cung cấp báo cáo, chứng chỉ cho khách hàng hoặc các bên liên quan về kết quả giám định.

Hiệu quả

Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhất, cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp.

Tin tức

Đối tác của chúng tôi