Nội dung Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14000 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

ISO 14000 là gì?

Áp dụng Hệ thống quản lý môi trường trong sản xuất kinh doanh

Phiên bản của ISO 14001?

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 được ban hành vào 15/11/2004 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001: 1996. Phiên bản ISO 14001: 1996 sẽ hết hạn vào 05/2006

Bộ tiệu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 (ISO 14001/Cor.1: 2009) hiện hành thay thế cho tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2005 (ISO 14001: 2004)

và hiện tại là TCVN 14001:2015 đang được các doanh nghiệp triển khai áp dụng.

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 được khuyến khích chuyển sang phiên bản 2015 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thời hạn chuyển đổi sang phiên bản mới được Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Ủy ban ISO chấp thuận là ba năm kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Điều này không chỉ áp dụng cho các tổ chức đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2010, mà còn cho bất kỳ tổ chức mới thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001.

ISO 14001: 2015 bao gồm các điều khoản nào?

ISO 14001:2015 gồm có 10 điều khoản ( tương ứng cấu trúc ISO 9001:2015):

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Sự lãnh đạo
  6. Hoạch định
  7. Hỗ trợ
  8. Điều hành
  9. Đánh giá kết quả hoạt động
  10. Cải tiến
PCDA Phân Bổ Theo Các Điểu Khoản ISO 14001:2015 như thế nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *